ВИОЛЕТА БОЙЧЕВА КОЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК - ПСИХОЛОГ

ДИПЛОМИ
1. Диплома за завършено висше образование "Социална педагогика"; бакалавър- серия ПУ-1998, № 011801, рег. №13/септември 1998 г.;

2. Диплома за завършено висше образование "Психология"; магистър- серия ПУ- 2002, №004967, ре. №ПС 22, февруари 2002 г.;

3. Диплома за завършено висше образование "Туризъм"; магистър- серия ИУ Варна 11 – №028855, рег. №11339/21.11.2011г.;

4. Свидетелство за специализация на специалист с висше образование "Екскурзоводство с английски език" - серия С-97, № 1945 от 17.10.1997г.

5. Свидетелство за професионална квалификация "Аниматор в туризма", специалност "Туристическа анимация" №040713/20.07.09г.;

СЕРТИФИКАТИ
1. Удостоверение за завършен курс на обучение "Базови и специфични компютърни умения на учители", № 16-6811/16.02.2007 г.;

2. Удостоверение № 16-6811/16.02.2007 г. 18/31.03.2003 г. за "Бизнес сътрудник", МОН-Техникум по електротехника и електроника, ЕТ- ЕЛбинекс-Пловдив;

3. Удостоверение за владеене на италиански език - 1 ниво-№593/ 17.03.1999г.;

4. Удостоверение за английски език №353/ 05.07.1999г.;

5. Удостоверение за 1 и 2 ниво по немски език - КС/26.06.2008г и КС 15.03.2008 г.;

6. CERTIFICATE - Maritime Administration - Varna – Passenger ship familiarization training; Passenger ship safety training – Рег.№ 2183/ 20.11.2010г.;

7. CERTIFICATE - Maritime Administration – Varna- Personal survival technigues, fire prevention and fire fighting, elementary first aid, personal safety and social responsibilities. Рег.№2182/ 19.11.2010г.;

8. CERTIFICATE - Maritime Administration – Varna - Passenger ship crowd management training, Passenger ship passenger safety training, Passenger ship crisis management training Рег. № 2183/ 20.11.2010г.;

9. Сертификат за обучение на учители по програма по Здравно образование “Обществена програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищата”-17.10.2009г.

10. Сертификат за курс "Психология на взаимоотношенията учител- ученици" - РААБЕ Б-я, № 201124105444/24.10.2011г.;

11. Сертификат за обучителен семинар "Агресията. Преодоляване на проявите на инат, агресия и хиперактивност", № 307/31.03.2012г. в гр. Наречен;

12. Сертификат от Европейски образователен кариерен Център "Създаване на устойчиви механизми на включване на семейството като неразделна част от обществено - възпитателния процес за изграждане на комуникативно - речеви умения на деца и ученици" - 01.03.2013г.

13. Удостоверение за курс "Метод за оценка на риска от повторна извършване на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни. Наказателно - правна защита на децата."- 16.10.2013г. в гр. Хисар;

14. Сертификат за курс "Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище и ефективни техники за Комуникация и работа с родителите" - гр. Хисар;

15. Сертификат за обучителен семинар "Повишаване мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели" - гр. Велинград;

16. Сертификат за квалификационен курс "Работа с ученици с различна степен на обучаемост";

ТРУДОВ СТАЖ

15.06.2003 г. до сега - Педагогически съветник. Основни дейности и отговорности: Психологическо консултиране на ученици 1-12 клас, превантивни беседи, корекционни мерки, консултации с родители, учители и ръководство, насочване към ОЗД, ДПС, МКБППМН, ПЦН, специализирана психологическа, логопедична и психиатрична помощ при необходимост, провеждане на психологически тестове и анкети, култ.-масова организационна дейност - /организиране спортни празници, тържества, екскурзии,патронен празник и др./, участие в комисия по противообщ. прояви - УКБППМН и други организационно- технически дейности. Вид на дейността или сферата на работа Консултативна, психологическа, превантивна, педагогическа;

13.04.1999 г. - 10.04.2002 г. Социален работник - Извършване социална дейност с възрастни лица с умерена и висока степен на умствени и физически увреждания, организационна дейност, психологическо консултиране, индивидуални и групови беседи, семейна терапия, трудотерапия, арттерапия, културно-масови мероприятия - /организиране благотворителни концерти, тържества, екскурзии, посещения на театър, кино, музеи и др./, тестове и анкети, съвместна дейност с ГРАО, ТЕЛК, МВР,НОИ, РИОКОЗ и др. държавни и частни институции, фондации.;

Дом за възрастни с умствени и физически увреждания гр.Пловдив - бул. "Цариградско шосе" No 168;

назад
начало