Основна цел на НХГ "Цанко Лавренов" е да съхрани и обогати националните традиции в областта на изящните изкуства: живопис, стенопис, иконопис, графика, скулптура и рекламна графика. Като издирва и открива талантливи деца от цялата страна, се стреми да развива индивидуалните им художествени търсения, които се базират на натрупания художествен опит през вековете.
НХГ "Цанко Лавренов" се развива по примера на класическото рисувално училище. Усъвършенства и осъвременява знанията и уменията на учениците в отделните жанрове - портрет, натюрморт, пейзаж и фигурална композиция в разкритите специалности по живопис,стенопис, графика, скулптура, иконопис и рекламна графика. Обучението в НХГ "Цанко Лавренов" е пет години от 8 до 12 клас.


УЧЕБЕН ПЛАН:

Предметите, които се изучават в общообразователната подготовка, съответстват на Закона за общообразователния минимум в учебния план, а професионалната подготовка отговаря на колежите в другите страни и е по програми, утвърдени от Министерство на културата.
ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:


ЖИВОПИС:

Обучаването по Живопис включва всички жанрове – натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция, както и познаването на различните техники – акварел, темпера и маслена живопис. Учениците усвояват планомерно и задълбочено работата по натура, по памет и по въображение.


СТЕНОПИС:

Учениците се възпитават за изпълнение на проекти свързани с определена архитектурна среда и мащаб, подготовка на картон и изпълнение в материал. В процеса на обучение се усвояват основни стенописни техники – сграфито, секо, мозайка и витраж.


ГРАФИКА:

Обучението по Графика включва различни графични техники от висок печат, линорезба (бяло-черни и цветни варианти) през дълбокопечатни гравюри до повърхнен печат – литография. По време на учебния процес се задълбочават познанията по методите и спецификата на графичното изобразяване. Създава се възможност за установяване на индивидуална изобразителна характеристика. Избистря се графичния мироглед на учениците, задълбочават се трайни познания за графичните техники, което е гаранция за успеха в обучението.


СКУЛПТУРА:

В обучението по Скулптура учениците имат възможността триизмерно да изграждат своите портрети и композиции чрез глина, гипс, дърво, камък и метал. Усвояването на пропорциите, анатомичните познания, както и конструктивните и пластични възможности на всеки един материал е гаранция за успешното обучение.


ИКОНОПИС:

Обучението по Иконопис включва история на иконата и византийската църковна живопис, както и църковната живопис в средновековна България, откриване на българската икона и нейното място в световната история на изкуството, създателите на българската възрожденска икона – школи, ателиета, автори. Познания за иконографски принципи и канони при изграждане на иконата. Познаването на технологиите при изписване на иконата върху дърво или върху стена от темпериране до яйчно-маслени емулсии, през позлатяване до шрафировки и полагането на цветни лакове, дава възможност за реализация на нашите ученици.


РЕКЛАМНА ГРАФИКА:

Рекламната графика е професия в областта на съвременните информационни и компютърни технологии. В процеса на обучение по тази специалност, учениците придобиват знания и практически умения за работа с компютърни системи, периферия и мрежи. Специалността дава на учениците необходимите теоретични знания и практически умения в областта на технологичната и художествена рекламна графика и дизайн, тяхното приложение в различни области на производството, рекламата и изкуството.


ТЕХНИКИ:

С натрупването на рисуначно-конструктивна и пластична култура през петте години на обучение се използват различните техники(акварел, темпера и масло в живописта; туш, линогравюра, суха игла, офорт,акватинта, мецотинто и литография в графиката; както и извеждането на пластичната триизмерна идея от подготвителна рисунка до реализирането в траен материал при скулптурата) и се изгражда индивидуалният естетически облик на младия художник.


УЧЕБНОТВОРЧЕСКА ПРАКТИКА:

Учениците провеждат задължителна учебнотворческа практика (пленер) в рамките на две седмици от 01 септември.


ПРИЕМ В НХГ:

За редовно обучение в VІІІ КЛАС и за задочно обучение (след завършено средно образование)


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават копия от документи, като представят оригиналите за сверяване : заявление по образец (осигурен от училището), акт за раждане, медицинско свидетелство със заключение за здравословното състояние на ученика, удостоверение за завършен VІІ клас в годината на кандидатстването (оригинал или копие заверено от училището) или диплом за завършено средно образование.
Балът се образува само от оценките от конкурсните изпити по специалните предмети.
ТЕСТ НЕ СЕ ПОЛАГА.


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА VIII КЛАС:

Изпит по рисуване (анонимен) - рисуване на натюрморт от група обемни тела по натура.
Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист 35/50см.
Време за изпълнение – 6 учебни часа.
Изпита се провежда в сградата на гимназията.


ИЗПИТИ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ:

1. Кандидатът предоставя на изпитната комисия досие (свои работи по специалността, в която кандидатства).
2. Събеседване на кандидата с изпитната комисия.
Изпитите се провеждат през месеците юни и юли.


ДИПЛОМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ:

Дипломите за завършено средно образование и Свидетелствата за професионална квалификация са признати у нас и в чужбина.
Завършлите НХГ "Цанко Лавренов" имат възможност за широка реализация, благодарение на балансираната програма от общообразователни и специални дисциплини.
Те продължават образованието си в НХА "Н. Павлович" - София, НБУ - Пловдив, АМТИ - Пловдив , НАТФИЗ - София, Великотърновски Университет и в други вузове у нас и чужбина.
Възпитаниците ни работят в областта на компютърната графика и анимацията, като учители в СХУ, СОУ, школи по изкуствата, преподаватели във ВУЗ, аспиранти в чужбина, издателства, галерии, музеи и други.
С творчеството си много наши възпитаници допринасят за изграждането на съвременния облик на българското изобразително изкуство.


КОНТАКТИ:

Училището е в тесни творчески връзки с културните институти и творчески съюзи в града и страната, с висши учебни заведения, с арт – галеристи, изкуствоведи, с фондации и сродни училища в страната и чужбина.
Училището организира и открива всяка година повече от 20 изложби - самостоятелни, общи изложби и конкурси, които осигуряват възможност за участие на всеки ученик. Самостоятелните изложби въвеждат нашите ученици в територията на артистичните изяви и са сериозна заявка за присъствието на училището в Пловдив като град на художници.
Многобройни са наградите получени от НХГ "Цанко Лавренов"от национални и международни конкурси.

назад
начало