DIPLOMA LISTED

Desislava Metodieva 2010 Elizabet Kelcheva 2011 Emanuil Angelov 2011
Gaklin Pavlova 2012 Jorjo Saputeli 2012
Krasimir Daskalov 2004 Kristiyan Nakev 2010 Lilyana Miteva 2009
Luboslav Timnev 2010 Mariya Malinova 2009 Mariya Schischkova 2012
Miroslav Modev 1997 Nadegda Doncheva 2011 Nedko Chauschev 2012
Nikoleta Kostadinova 2009 Petya Baltadjieva 1999 Savina Todorova 2003
Vasil Nedelchev 2003 Yancho Spasov 2011

back
home