ПРЕДСТАВЯНЕ И ДОКУМЕНТИ


ПРЕДСТАВЯНЕ

ЗА НАС

УЧИЛИЩЕТО

ИСТОРИЯ

НАГРАДИ

ПОСТИЖЕНИЯ

КОНКУРСИ

ПРОЕКТИ

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

ЕЛЕКТРОННА ЧИТАЛНЯ

СПРАВОЧНИК

ДАРИТЕЛИ

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ЗА ПЕРИОДА 2016/2017 - 2020/2021

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ 2017.

.

.ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛ

назад
начало